คอร์สเรียนที่เปิดสอน

คอร์สเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี

มีเปิดสอนทั้งหมด 2 เครื่องดนตรีได้แก่ไวโอลิน (Violin) และเปียโน (Piano) โดยเหมาะสำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 4 ปีเป็นต้นไป

คอร์สเรียนทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ

ทำความเข้าใจกับทฤษฎีดนตรีต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐานการอ่านและเขียนโน้ต ทั้งด้านระดับเสียง จังหวะ และการเรียบเรียงเสียงประสานจนถึงการประพันธ์เพลง รวมถึงการฝึกทักษะในการฟังควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถจับเสียงต่างๆได้อย่างแม่นยำและสามารถแยกแยะเสียงที่เพี้ยนได้เพื่อนำไปต่อยอดในการเล่นดนตรี และเกิดความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีอย่างแท้จริงผ่านการฟัง

เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถสอบวิชาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเพื่อเรียนต่อคณะดนตรีของมหาลัยชั้นนำต่างๆ สามารถประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานได้ รวมถึงสามารถแกะเพลงโดยการฟังและเขียนโน้ตได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีช่วย

หลักสูตรสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จบปริญญาโทเกียรตินิยมอันดบ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 จากคณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

คอร์สเรียนวิชาเปียโนเด็กเล็ก

เน้นการฝึกสมาธิและกระตุ้นพัฒนาการของสมองเป็นสำคัญ ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษาโดยตรง เน้นการเล่นดนตรีด้วยกระบวนความคิดที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้านการอ่านโน้ตและจังหวะโดยไม่ใช่การเลียนแบบตามครู ทำให้เด็กไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวนิ้วและร่างกายตามบทเพลงที่เล่นโดยจำเอาอย่างเดียว แต่ต้องคิดถึงองค์ประกอบของดนตรีต่างๆ อีกทั้งยังเน้นการถามกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ด้วย Socratic method ทำให้มีกระบวนความคิดที่ชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่นๆและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย